Maastricht magazine >

Privacy Policy

Artikel begint onder de advertentie

De informatie op deze website wordt door LovestoHAVE met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. LovestoHAVE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of voor schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

LovestoHAVE bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door LovestoHAVE worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroep van LovestoHAVE. LovestoHAVE geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

LovestoHAVE behoudt zich het recht voor materiaal van haar website te verwijderen. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, berusten bij LovestoHAVE of haar opdrachtgevers.

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internet browser op je computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s je bekijkt en welke opties je gebruikt. Je kunt je internet browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kan je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruiken.